هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله حضور در همایش)

300,000 تومان

حضور در همایش بامقاله

ثبت این آیتم به دلیل محدودیت های کرونا امکان پذیر نمی باشد.